Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΤΙΤΛΟΣ-ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ
Άρθρο 1

Ιδρύεται επιστημονική ένωση με τίτλο «Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων» (Σ.Φ.Ν.Χ και έδρα τα Χανιά)
Η σφραγίδα του Σ.Φ. είναι στρογγυλή και έχει περιφερειακή την επωνυμία «Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων» και στο κέντρο το έτος ίδρυσης «1983»
Άρθρο 2
Σκοποί του Σ.Φ.Ν.Χ είναι : 1) Η προαγωγή και η ανάπτυξη των φιλολογικών επιστημών. 2) Η επιστημονική και εκπαιδευτική έρευνα. 3) Η συμβολή στη βελτίωση της παιδείας του Ελληνικού λαού. 4) Η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους κρατικούς και τοπικούς φορείς για την αντιμετώπιση φιλολογικών θεμάτων καθώς και την αποδοτικότερη οργάνωση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτειακών θεσμών. 5) Η καλλιέργεια της πολιτιστικής ζωής του τόπου. 6) Η συλλογή, καταγραφή, κατάταξη και έκδοση μνημείων του λόγου και παραδοσιακών πράξεων και ενεργειών, εθιμικής ζωής της περιοχής, η συνοπτική έκδοση τοπικής ιστορίας και η συνεργασία με τους αρμόδιους διοικητικούς, επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής για την καταγραφή, αξιολόγηση, βελτίωση και διαφύλαξη των τοπικών μνημείων Τέχνης και πολιτιστικής μας ζωής και κληρονομιάς.
Άρθρο 3
Η εκπλήρωση των σκοπών αυτών επιδιώκεται με τα ακόλουθα μέσα: 1) Έκδοση εντύπων και περιοδικών 2) Ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία με άλλες ενώσεις και ιδρύματα που έχουν παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό 3) Οργάνωση βιβλιοθήκης 4) Διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων καθώς και παρακολούθηση αναλόγων εκδηλώσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό 5) Λειτουργία επιτροπών μελέτης επιστημονικών και εκπαιδευτικών θεμάτων 6) Συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του τόπου 7) Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 4
Τα μέλη του Σ.Φ.Ν.Χ. διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα: 1) Τακτικά μέλη του Σ.Φ.Ν.Χ. μπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι φιλοσοφικών σχολών εσωτερικού και εξωτερικού. 2) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ. με πρόταση του Δ.Σ. ή τακτικού μέλους, πρόσωπα που συντέλεσαν στην εκπλήρωση των σκοπών και του έργου του Σ.Φ.Ν.Χ.
Άρθρο 5
Όλα τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δικαιούνται να μετέχουν στις συνελεύσεις, να εκλέγουν τη Διοίκηση και τα άλλα όργανα του συνδέσμου και να εκλέγονται σε αυτά.
Άρθρο 6
Όλα τα τακτικά μέλη οφείλουν να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην εφαρμογή των σκοπών του συνδέσμου. Να εξοφλούν έγκαιρα τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, για να έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Άρθρο 7
Διαγράφεται από το σύνδεσμο κάθε τακτικό μέλος που α) καθυστερεί τη συνδρομή του πέρα από 24 συνεχείς μήνες β) παραβαίνει τα άρθρα του καταστατικού ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων γ) προβαίνει σε πράξεις που είναι αντίθετες με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Συνδέσμου. Η διαγραφή αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Άρθρο 8
Όργανα του Συνδέσμου είναι:
1)  Η Γενική Συνέλευση των Μελών
2)  Το Διοικητικό Συμβούλιο
3)  Το Εποπτικό Συμβούλιο
Άρθρο 9
1)      Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σ.Φ.
2)      Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες
3)      Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται στο 1ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ανά διετία
4)      Οι έκτακτες Γ.Σ. συνέρχονται με απόφαση του Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί από το 1/5 των τακτικών μελών με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. σε διάστημα 10 ημερών.
5)      Η Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη, έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται σε αυτή το 1/3 από τα τακτικά μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση ή Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός 8 ημερών χωρίς άλλη πρόσκληση με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι διαθέτει απαρτία με οσαδήποτε μέλη, προσέλθουν.
6)      Η ψηφοφορία στις Γ.Σ. είναι φανερή εκτός από την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και του αντιπροσώπου για την τακτική Γ.Σ. της περιφερειακής Ε.Φ. Η Γ.Σ. όμως μπορεί να αποφασίσει, κατά πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα να γίνει μυστική ψηφοφορία για κάποιο θέμα.
7)      Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στην τακτική Γ.Σ. απολογισμού και εκλογών κάθε δύο χρόνια, εκλέγεται από τα παρόντα μέλη με ψηφοφορία Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας, που προεδρεύουν μέχρι τη λήξη των εργασιών της Γ.Σ. και είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των εκλογών.
8)      Οι υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. και το Εποπτικό Συμβούλιο καταθέτουν στο προεδρείο ενυπόγραφη δήλωση υποψηφιότητας μέχρι τη λήξη των εργασιών της Γ.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΚΛΟΓΕΣ
Άρθρο 10

1)      Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου γίνονται κάθε δύο χρόνια το 3ο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου και 20 μέρες περίπου μετά την τακτική Γ.Σ.
2)      Την ευθύνη για τη διενέργεια των εκλογών έχει το Προεδρείο της τακτικής Γ.Σ. που αποτελεί την Εφ. Επιτροπή. Ορίζει τον τόπο και την ακριβή ημερομηνία των εκλογών  που ανακοινώνονται πριν από το τέλος των εργασιών της Γ.Σ. Μετά τη λήξη των εργασιών της καταρτίζει αμέσως ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιέχει τα ονόματα όλων των υποψηφίων και για τα δυο νέα όργανα, Δ.Σ. και Ε.Σ. με αλφαβητική σειρά. Το ίδιο ισχύει και για το ενδεχόμενο καταρτισμού περισσότερων ψηφοδελτίων κατά την επιθυμία μελών και υποψηφίων, εφ’ όσον υπάρχουν διαφορετικές τάσεις για ανάλογους υποψηφίους. Σε περίπτωση υπάρξεως πολλών ψηφοδελτίων εφαρμόζεται η απλή αναλογική.
3)      Το προεδρείο εκτυπώνει και αποστέλλει στα μέλη που βρίσκονται εκτός έδρας το ενιαίο ή όλα τα ψηφοδέλτια, φάκελο με την σφραγίδα του Συνδέσμου και έντυπο δελτίο συμμετοχής στην ψηφοφορία, που συμπληρώνει με τα ζητούμενα στοιχεία ο ψηφοφόρος και το υπογράφει. Το ίδιο δελτίο συμπληρώνει και υπογράφει κάθε μέλος που ψηφίζει με προσωπική παρουσία και επιδείχνει ταυτόχρονα την αστυνομική του ταυτότητα.
4)      Κάθε ψηφοφόρος βάζει σταυρό προτίμησης δίπλα από τα ονόματα των υποψηφίων. Έχει δικαίωμα να σημειώνει σταυρό σε τόσα ονόματα που ο αριθμός τους εκφράζει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών που θα απαρτίσουν τα νέα όργανα για το Δ.Σ. και Ε.Σ.
5)      Τα μέλη που βρίσκονται εκτός έδρας του Σ.Φ.Ν.Χ. ψηφίζουν με επιστολή. Μπορούν να ψηφίσουν και με προσωπική παρουσία, αν την ημέρα των εκλογών βρίσκονται στην έδρα του Φ.Σ.
6)      Όσα μέλη διαμένουν στην έδρα του Σ.Φ.Ν.Χ. ψηφίζουν με προσωπική προσέλευση. Το προεδρείο των εκλογών, η εφορευτική επιτροπή δηλαδή, κατά την κρίση του μπορεί να δώσει εκλογικό υλικό για να ψηφίσουν με ταχυδρομική επιστολή και σε όσα μέλη, που κατοικούν στην έδρα Φ.Σ.Χ. το ζητήσουν, συνεκτιμώντας τους λόγους απουσίας από την έδρα κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ή αδυναμίας προσελεύσεως που θα προβάλλουν.
7)      Όποιος ψηφίζει με επιστολή κλείνει το ψηφοδέλτιο μέσα στον αδιαφανή φάκελο, χωρίς να αντιγράψει πάνω του το ονοματεπώνυμο ή άλλη ένδειξη. Το φάκελο αυτό μαζί με το δελτίο συμμετοχής τοποθετεί σε άλλο φάκελο που στέλνει ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
(Εφορευτική Επιτροπή)
Κεντρικό Ταχυδρομείο Χανίων
8)      Οι εκλογές διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή που παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητό τους. Παραλαμβάνει από το Δ.Σ. τις καταστάσεις των μελών, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και ο Πρόεδρος μονογράφει δίπλα το όνομα κάθε μέλους που ψηφίζει. Δεκτοί στη ψηφοφορία γίνονται και όσοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας εκπληρώνουν πριν ψηφίσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Το Προεδρείο των εκλογών συμπληρώνει τις καταστάσεις με την αναγραφή και των μελών αυτών.
9)      Η ψηφοφορία αρχίζει στις 9 το πρωί και τελειώνει στις 5 το απόγευμα της μέρας των εκλογών. Σε περίπτωση που βρίσκονται μέσα στο χώρο της ψηφοφορίας μέλη που δεν έχουν ψηφίσει μέχρι τις 5 μ. μ. η εφορευτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρατείνει ανάλογα το χρόνο της ψηφοφορίας.
10)   Οι φάκελοι αυτών των μελών, που ψήφισαν με επιστολή, παραλαμβάνονται την ημέρα των εκλογών και λίγη ώρα πριν τη λήξη της ψηφοφορίας από εξουσιοδοτημένο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής εκ μέρους του απερχόμενου Δ.Σ. και του προεδρείου των εκλογών που συνυπογράφουν την εξουσιοδότηση. Αποσφραγίζονται ενώπιον της Επιτροπής ελέγχονται τα δελτία συμμετοχής, μονογράφονται τα ονόματα στις καταστάσεις μελών και οι κλειστοί φάκελοι με το ψηφοδέλτιο ρίχνονται στην ψηφοδόχο.
11)  Μετά το τέλος της ψηφοφορίας για όλα τα μέλη, που άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με την αλληλογραφία η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια, καταμετρά ψηφοδέλτια και σταυρούς προτίμησης, συντάσσει το πρακτικό εκλογών με τα πλήρη αποτελέσματα, ανακηρύσσει κατά σειρά επιτυχίας από το ενιαίο ή αναλογικά από όλα τα ψηφοδέλτια τα τακτικά και επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και παραδίδει το πρακτικό και το εκλογικό υλικό στο μέλος που έχει πλειοψηφίσει σε κάθε σώμα.
12)  Αν η ημέρα διεξαγωγής των εκλογών συμπίπτει με αργία των ΕΛΤΑ η παραλαβή των φακέλων ψηφοφορίας με επιστολή μετατίθεται για τις 5 μ.μ. της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας. Στην περίπτωση αυτήν τα ψηφοδέλτια της αυτοπρόσωπης εκλογής της ημέρας των εκλογών αποσφραγίζονται και η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό καταμέτρησης ψηφοδελτίων και σταυρών προτίμησης, το οποίο συμπληρώνει αθροιστικά σε γενικό σύνολο με τις αντίστοιχες εκλογικές προτιμήσεις των ταχυδρομικών ψηφοδελτίων, που η διαλογή τους γίνεται την επόμενη εργάσιμη μέρα και αμέσως μετά την παραλαβή. Τυχόν καθυστερημένα ψηφοδέλτια παραλαμβάνονται αργότερα από το Ταχυδρομείο και καταστρέφονται οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια, χωρίς να αποσφραγισθούν. Το συμπληρωμένο πρακτικό με τα αποτελέσματα της διαλογής των ταχυδρομικών ψηφοδελτίων σε γενικό-τελικό σύνολο, μαζί με το συνολικό εκλογικό υλικό, παραδίνεται στο μέλος κάθε σώματος που πλειοψήφισε.
13)   Εκλέγονται για τα Δ.Σ. εφτά τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη. Για το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγονται τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 2
1)      Ο Σ.Φ.Ν.Χ. διοικείται από 7μελές Δ.Σ. που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού.
2)      Η σύνθεση του Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Έφορο Βιβλιοθήκης.
3)      Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. μέσα σε 10 μέρες από τις αρχαιρεσίες με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους σύμφωνα με το άρθρο 10, παραγ. 11 και 12 ή αν κωλύεται αυτό, του δευτέρου πλειοψηφίσαντος, συγκεντρώνονται και συγκροτούνται σε σώμα. Η εκλογή των μελών σε όλα τα αξιώματα γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας για κάθε αξίωμα επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέχρι οριστικής εκλογής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.
Άρθρο 12
1)      Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου και με καθορισμένα θέματα ημερησίας διάταξης αλλά και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη. Η πρόσκληση πρέπει να στέλνεται στα μέλη του Δ.Σ. μια βδομάδα πριν από τη σύγκλησή του. Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για τα μέλη του Συλλόγου με δικαίωμα λόγου σε αυτούς που παρίστανται.
2)      Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει Δ.Σ. αν ζητηθεί αυτό εγγράφως τουλάχιστον από δύο μέλη του Δ.Σ. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα.
3)      Το Δ.Σ. έχει απαρτία και συνεδριάζει αν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη του και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή.
4)      Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται σε ειδικό «Βιβλίο Πρακτικών» του Δ.Σ. και υπογράφονται από όλα τα μέλη που έλαβαν μέρος.
5)      Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα από 5 συνεχόμενες Συνεδριάσεις αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
6)      Μετά από παραίτηση μέλους του Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος γίνεται γενική ανασύνθεση του Δ.Σ.
7)      Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από τη θέση του στο Δ.Σ. υποβάλλεται εγγράφως και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή, αν σε 8 μέρες δεν αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησής του.
8)      Σε περίπτωση που παραιτούνται περισσότερα από 4 μέλη του Δ.Σ. συγκαλείται εντός 2 μηνών έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο για μια διετία.
Άρθρο 13
Το Δ.Σ. στην άσκηση της Διοικήσεως έχει τις ακόλουθες συλλογικές υποχρεώσεις, καθήκοντα και αρμοδιότητες.
1)    Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του Σ.Φ.Χ. και κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισηγείται ο Πρόεδρος ή τα μέλη του.
2)    Εκτελεί αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τακτικών ή εκτάκτων.
3)    Παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν το Σύνδεσμο και ενημερώνει τα μέλη του σχετικά.
4)    Συγκροτεί επιτροπές μελέτης διαφόρων θεμάτων σχετικά με το άρθρο 2 του καταστατικού . Στις επιτροπές αυτές παίρνουν μέρος τακτικά μέλη του Σ.Φ.Χ. και ορίζονται από το Δ.Σ.
5)    Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα. Ο Πρόεδρος πρώτος ανάμεσα σε ίσους είναι μαζί με τον Γ. Γραμματέα το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ.Ο Πρόεδρος του Σ.Φ.Χ. εκπροσωπεί το Σύνδεσμο εξωδίκως στα δικαστήρια και σε όλες γενικά τις κρατικές αρχές.
Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δίνει το λόγο σε όσους τον ζητούν κατά σειρά και αφαιρεί αυτόν αν εκτραπούν ή βρεθούν ομιλητές εκτός θέματος, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων και συνεδριάσεων του Δ.Σ., θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο γενικά, τα πρακτικά των συνεδριάσεων, προσυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών.
Άρθρο 14
1)      Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σε όλες τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του.
2)      Ο αντιπρόεδρος μπορεί να ασκεί ορισμένα από τα καθήκοντα του Προέδρου με σχετική απόφαση του Δ.Σ. και ύστερα από πρόταση του Προέδρου.
Άρθρο 15
1)      Ο Γ. Γραμματέας συνεκπροσωπεί το Σ.Φ.Ν.Χ σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγ. 5
2)      Είναι υπεύθυνος για τα πρακτικά των συνεδριάσεων, την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις του Συλλόγου. Υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
3)      Είναι υπεύθυνος για το αρχείο και την σφραγίδα του Συλλόγου καθώς και για τη λειτουργία του γραφείου.
4)      Φροντίζει για τις δημοσιεύσεις και εκδόσεις του Συνδέσμου, παρακολουθεί κάθε δημοσίευμα, εκδήλωση, κίνηση και ενέργεια σχετική με τα ενδιαφέροντα του Συλλόγου.
5)      Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση.
6)      Το Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει όταν απουσιάζει, σε όλες τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του ο Ειδικός Γραμματέας.
Άρθρο 16
1)      Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει στον Ειδικό Γραμματέα για όλη την περίοδο της θητείας του ή για ορισμένο χρόνο την άσκηση ορισμένων καθηκόντων αρμοδιότητας του Γεν. Γραμματέα.
2)      Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σχέσεων και επαφών με τους αντιπροσώπους των σχολείων της περιοχής και με την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.
3)      Ο Οργανωτικός Γραμματέας οργανώνει και προγραμματίζει τις σύνθετες εκδηλώσεις του Συλλόγου (συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις, διαλέξεις, συνέδρια, συνεντεύξεις, αποστολές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ.)
4)      Ο Ο.Γ. σε συνεργασία με τον Γ.Γ. και τον Ειδ. Γ. συντονίζει τις οργανωτικές επαφές και σχέσεις με άλλες εκπαιδευτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Άρθρο 17
1)      Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις όλους τους χρηματικούς πόρους του Σ.Φ.Χ και εκτελεί κάθε πληρωμή που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό δαπανών.
2)      Τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά και ευθύνεται για τη χρηματική και ακίνητη περιουσία του Σ.Φ.Χ.
3)      Αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Σ.Φ.Χ. ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και διαχειρίζεται χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. Τα υπόλοιπα χρήματα καταθέτει στο λογαριασμό του Σ.Φ.Χ. στο Ταχ. Ταμιευτήριο ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα.
4)      Συντάσσει, διανέμει και παρουσιάζει για έγκριση στη Γ.Σ. το οικονομικό απολογισμό της θητείας του Δ.Σ. και τον προϋπολογισμό της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.
Άρθρο 18
1)      Ο Έφορος Βιβλιοθήκης και εκδόσεων είναι υπεύθυνος για την κατάσταση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Σ.Φ.Χ.
2)      Φροντίζει για τη δημοσιογραφική προβολή των δραστηριοτήτων του Σ.Φ.Χ. με ανακοινώσεις στον τύπο και την οργάνωση ειδικών αποστολών στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
3)      Φροντίζει για την φιλοξενία επισκεπτών και εκπροσώπων άλλων οργανώσεων εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών στην περιοχή του Σ.Φ.Χ.
4)      Συνεργάζεται με τον Ειδ. Γραμματέα για την επιλογή της ύλης, την έκδοση και την αποστολή εντύπων στους συνδρομητές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Άρθρο 19
1)      Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν βάσει αποδείξεων έξοδα κίνησης και παράστασης που καθορίζονται από το Δ.Σ. με ειδική απόφαση που ανανεώνεται σε κάθε θητεία. Η απαιτούμενη πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται στη Γ.Σ.
2)      Καμιά άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν παίρνει μέλος του Δ.Σ. για απασχόληση ή εργασία του Σ.Φ.Χ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Σ.Φ.Χ.
Άρθρο 20
1)      Οι πόροι του Σ.Φ.Χ. είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί είναι οι ετήσιες συνδρομές των μελών. Έκτακτοι πόροι είναι κάθε έσοδο που προέρχεται από έκτακτες εισφορές των μελών από κληρονομιές, δωρεές, εκδηλώσεις, εκμετάλλευση ειδικών εκδόσεων και αξιοποίηση άχρηστου υλικού.
2)      Κληροδοσίες, κληρονομιές και σοβαρές δωρεές γίνονται τελικά δεκτές με έγκριση της Γ.Σ. και εφ’ όσον αποκλείονται όροι που δεσμεύουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς του Σ.Φ.Χ.
3)      Τα έσοδα του Σ.Φ.Χ. διατίθενται: α) για την έκδοση εντύπων β) για έξοδα του Γραφείου γ) για έξοδα παραστάσεως και κινήσεως του Δ.Σ. δ) για κάθε άλλη ανάγκη του Σ.Φ.Χ. που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό ή αποφασιστεί από τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Φ.Ν.Χ.
Άρθρο 21
1)      Ο Σ.Φ.Χ. δε διαλύεται παρά μόνον αν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη ή συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι από τις διατάξεις του Α.Κ. Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία στη Γ.Σ. του μισού τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
2)      Όταν διαλυθεί ο Σύνδεσμος διενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και μετά το τέλος της εκκαθάρισης η τυχόν απομένουσα περιουσία της σε χρήματα, χειρόγραφα, κινητά και ακίνητα περιέρχεται σε Ίδρυμα ή οργανισμό που ορίστηκε από τη Γ.Σ.
3)      Το καταστατικό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γ.Σ. τακτικής ή έκτακτης και με πλειοψηφία του ½ συν του συνόλου των τακτικών μελών που έχουν εκπληρωμένες τις ταμειακές του υποχρεώσεις.
4)      Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Σωματείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22
Μέχρι να εγκριθεί το Καταστατικό ο Σύλλογος Φιλολόγων Νομού Χανίων διοικείται από 7μελές προσωρινό Δ.Σ. που έχει εκλεγεί από τους ιδρυτές του Σωματείου και ασκεί κανονικά και συλλογικά τα καθήκοντά του όπως διαγράφονται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Άρθρο 23
       Η θητεία του προσωρινού πρώτου εκλεγμένου Δ.Σ. και Ε.Σ. λήγει το Σεπτέμβριο του 1984, οπότε το πρώτο 10ήμερο αυτού συγκαλείται τακτική Γ.Σ. των μελών για την εκλογή νέων οργάνων Δ.Σ. και Ε.Σ. Αυτό θεωρείται απαραίτητο για να συμπίπτει χρονικά από τον Οκτώβριο του 1984 η θητεία του με εκείνη του Δ.Σ. της Π.Ε.Φ. για να διαμορφώνεται στη Γ.Σ. κριτική για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. της Π.Ε.Φ., να ψηφίζονται προτάσεις προς τη Γ.Σ. της Π.Ε.Φ. και να εκλέγεται ο αντιπρόσωπος που θα εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο στη Γ.Σ. της Π.Ε.Φ. ή για να σταλούν η κριτική και οι προτάσεις με έγγραφο.
Άρθρο 24
Όταν η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων θα μετατραπεί σε δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων θα είναι πρωτοβάθμιο όργανό της.
Άρθρο 25
Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι πέντε (25) άρθρα εγκρίνεται από τους ιδρυτές που το υπογράφουν.
Χανιά την 5-7-1983

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου